Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels Pepp.fit Breda

Opdrachtnemer: * Pepp.fit
Opdrachtgever: * Klanten van Pepp.fit die door medewerker/ster van Pepp.fit getraind worden.
Opdracht: * EMS-training op afspraak.
Locatie: * Plaats waar training op afspraak wordt uitgeoefend

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Pepp.fit doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
1.2 De wederpartij van Pepp.fit wordt aangeduid als klanten van Pepp.fit die door medewerker/ster van Pepp.fit getraind worden, hierna te noemen; klant
1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Pepp.fit en de klant gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier en betaling van de eerste termijn.
2.2 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 of 24 maanden
3.2 Pepp.fit hanteert een proefperiode van 3 maanden waarmee de klant eenmalig de overeenkomst kan wijzigen of stopzetten na betaling van de 3e termijn. Dit dient op tijd (binnen de proefperiode) en per email te worden aangegeven. De proefperiode gaat in op het moment dat gestart wordt met trainingen, ook als dat in eerste instantie gebeurt o.b.v. een rittenkaart of losse ritten.
3.3 Indien het lid geen aanspraak maakt van de '3 maanden garantie' zijn wijziging of opzegging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Een abonnementswijziging of -beëindiging dienen per email te worden aangevraagd binnen de proefperiode. Tussentijdse abonnementswijzigingen of opzegging na de proefperiode van 3 maanden zijn niet mogelijk.
3.4 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.
3.5 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet, kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand worden opgezegd.

3.6 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Pepp.fit het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van drie maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring. Bij een tijdelijke bevriezing van het abonnement wordt de duur van het contract automatisch mee opgeschort.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging
4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
4.2 Bij inschrijving betaalt de klant inschrijfkosten en € 49,95 voor de basic wear. De inschrijfkosten worden vooraf overeengekomen.
4.3 Pepp.fit heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Pepp.fit twee weken voorafgaand aan haar klanten medegedeeld. De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.
4.4 Als de prijswijziging zoals bedoeld in lid 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft de klant niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid rittenkaarten
5.1 Klant maakt een trainingsafspraak met Pepp.fit op locatie, of online op de website/app. Pepp.fit behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
5.2 Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de training in rekening gebracht.
5.3 Indien de klant verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het studioadres aanwezig te zijn dient hij Pepp.fit hiervan onverwijld op de hoogte te stellen via de boekingsapp. Indien de klant verzuimt 24 uur voor de geplande afspraak geen melding  geeft dan wel niet opdaagt, wordt de training in rekening gebracht.
5.4 De geldigheidsduur van de rittenkaarten gaat in vanaf datum van aanschaf tenzij anders afgesproken en wordt genoteerd bij klant en rittenkaart. rittenkaart 10 keer; 4 maanden geldig rittenkaart 20 keer; 8 maanden geldig, rittenkaart 40 keer; 14 maanden geldig.
5.5 Voor feestdagen en vakantieperiodes wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen die Pepp.fit niet verwijtbaar zijn.
5.6 Pepp.fit behoudt zich te allen tijde zich het recht voor om het rooster en/of de openingstijden aan te passen.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan Pepp.fit mede te delen.
6.2 De klant houdt zich aan de door Pepp.fit gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door Pepp.fit aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door de klant geeft Pepp.fit het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 7 Betaling
7.1 Met ondertekening van het inschrijfformulier en het betalen van de eerste termijn geeft u toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.
7.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso elke maand na de eerste betaling geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt de klant een schriftelijke herinnering. Wanneer het lidmaatschapsgeld de tweede keer weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. De klant krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen. 
7.3 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Pepp.fit bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.
7.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan Pepp.fit verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. Pepp.fit heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.
7.5 Pepp.fit heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
7.6 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door Pepp.fit ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij Pepp.fit te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van Pepp.fit.6.8 Pepp.fit behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Pepp.fit is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Pepp.fit toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Pepp.fit is beperkt tot het bedrag waarvoor Pepp.fit aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.
8.2 Pepp.fit is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Pepp.fit maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
8.3 De klant is tegenover Pepp.fit aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de klant komt.
8.4 Het beoefenen van een sport kan risico's met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Pepp.fit, is geheel voor eigen risico van het lid. Pepp.fit of diens trainers zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of eventuele ongevallen.

Artikel 9 Klachten
9.1 Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld te worden aan Pepp.fit. Pepp.fit dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pepp.fit de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pepp.fit en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
10.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Pepp.fit neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

Artikel 11 Persoonsgegevens & privacy
11.1 De klant voorziet de Pepp.fit vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan de Pepp.fit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pepp.fit neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Pepp.fit behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pepp.fit zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

Artikel 12 Huisregels in Pepp.fit
In de trainingsruimte en kleedruimtes gelden de volgende regels:

12.1 klant dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Pepp.fit.

12.2 Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan klant in rekening gebracht.

12.3 De klant vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Pepp.fit toe. Bij constatering hiervan zal Pepp.fit de klant verzoeken Pepp.fit te verlaten. In dit geval is Pepp.fit wel gerechtigd de volledige behandelprijs te innen.

12.4 Er mogen geen meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd, bij constatering hiervan zal Pepp.fit de klant hierop aanspreken.

12.5 Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en Studio op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.

12.6 klant dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. Pepp.fit behoudt zich het recht om de behandeling aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.

12.7 Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de Pepp.fit de verloren tijd inkorten op de training en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in Pepp.fit aan komen kan Pepp.fit de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

12.8 klanten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Pepp.fit op te volgen. klanten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.

Artikel 13 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Pepp.fit zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Pepp.fit, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Pepp.fit afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Pepp.fit opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pepp.fit niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Pepp.fit als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Nieuw in Etten-Leur! 20 minuten trainen met EMS

Pepp.fit geeft speciale EMS trainingen (Electro Muscular Stimulation) die de trainingstijd van een full body work-out aanzie...

Lees meer
Meer nieuws

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.